Algemene voorwaarden NL

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet.
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: Studio Kijk, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden, alsmede derden en anderen die in opdracht of onder leiding van Studio Kijk werken.
Wederpartij: de wederpartij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt.

Gebruik: het gebruikmaken van het fotografisch werk voor publicatie, bewerking of verveelvoudiging.

2 Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3 Offertes
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
3.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Hierna kunnen aan de offerte geen rechten worden ontleend. 
3.3 Beide partijen (fotograaf en wederpartij) hebben twee dagen na overeenkomst van de offerte het recht om de overeenkomst te herroepen.
3.4 Na aanvaarding van de offerte is de overeenkomst bindend. Annulering van de opdracht door de wederpartij dient altijd via whatsapp of per email ingediend te worden.

4 Aanbetaling en reservering
4.1 Bij een bruiloft moet na acceptatie van de offerte binnen 14 dagen een aanbetaling van €200 op de bankrekening van Studio Kijk voldaan zijn. Het bankrekeningnummer van Studio Kijk staat vermeld op de offerte.
4.2 De reservering van de trouwdatum staat vast na ontvangst van de aanbetaling.
4.3 
Verplaatst de andere partij de trouwdatum, na het betalen van de aanbetaling, zijn zij verplicht om weer een nieuwe aanbetaling te betalen voor de nieuwe trouwdatum. 
4.4 Verplaatst de andere partij de trouwdatum na het betalen van de aanbetaling naar het volgende jaar, komt er vanwege de inflatie 15% boven de huidige factuur. 

5 Vergoeding
5.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk. 
5.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed. 

6 Factuur en betaling
6.1 Het resterende bedrag van de factuur dient binnen 5 dagen na ontvangst van de definitieve factuur betaald te worden.
6.2 Als de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 
6.3 Als de wederpartij te kort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten die de fotograaf heeft gemaakt voor rekening van wederpartij.
6.4 Het is niet toegestaan fotografisch werk te gebruiken voordat de volledige factuur is voldaan.  

7 Opdracht
7.1 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door akkoord van de wederpartij op de offerte van de fotograaf, zie ook 4.1 en 4.2. De offerte dient per e-mail of per WhatsApp bevestigd te worden.
7.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.3 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

8 Annulering
8.1 In geval van het volledig annuleren van de opdrachtovereenkomst door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op een vergoeding van 20% van het in de definitieve offerte vastgestelde factuurbedrag. Dit voor gemaakte kosten en mislopen van de inkomsten voor de fotograaf.
8.2 In geval van annulering van de bruiloft gelden de volgende bepalingen:

  • Bij annulering voor 2 maanden voor de bruiloft wordt 35% van de volledig factuur in rekening gebracht. 
  • Bij annulering binnen 2 maanden tot 14 dagen voor de bruiloft wordt 60% van de volledige factuur in rekening gebracht voor de tot dan toe gemaakte kosten en het mislopen van inkomsten voor de fotograaf.
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor de bruiloft wordt het volledige bedrag in rekening gebracht door de fotograaf.
  • De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij het annuleren van de opdrachtovereenkomst door de wederpartij.

8.3 In geval van slechte weersomstandigheden bij fotoshoots buiten wordt de opdracht één keer kosteloos verplaatst. 
8.4 In geval van het verplaatsen van de bruiloft in verband met de Corona maatregelen wordt de opdracht één keer kosteloos verplaatst. 

9 Gebruik fotografisch werk
9.1 De foto’s mogen door de wederpartij (niet-professioneel) gebruikt worden binnen de privésfeer en op social media mét een verwijzing naar @studiokijk.nl op Instagram (in zowel foto als tekst) of een verwijzing naar www.studiokijk.nl. 
9.2 Bedrijven hebben het recht om fotografisch werk commercieel in te zetten. Studio Kijk dient duidelijk bij een gebruik fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. In overleg tussen beide partijen is het mogelijk om hiervan af te zien. 
9.3 Het is niet toegestaan om foto’s over te dragen aan derden voor commercieel gebruik.
9.4 De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om werken voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
9.5 Deze toestemming kan worden ingetrokken voor het publiceren van foto’s online waarbij gezichten duidelijk zichtbaar zijn.

10 Auteursrecht
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

11 Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
11.2 Bij inbreuk wordt er een vergoeding gehanteerd van driemaal de prijs van de afgesproken overeenkomst. 

12 Klachten
12.1 Eventuele klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, binnen tien werkdagen na levering van het fotografische werk, per mail, mondeling of WhatsApp aan de fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
12.2 Eventuele klachten en/of beschadigingen bij het afleveren van het fotoalbum moeten binnen 5 dagen na ontvangst vermeld worden. Mocht er na deze genoemde termijn iets niet met het album in orde zijn, zijn de eventuele kosten voor rekening van de wederpartij.

13. Albums 
Er wordt niet vrijblijvend een album opgemaakt in opdracht van de wederpartij. De wederpartij is verplicht het proces naar volledigheid te voldoen. 
De wederpartij is verplicht om vooraf te betalen aan de fotograaf. Wanneer de factuur niet betaald is, worden de albums later besteld dan is afgesproken.

14 Slotbepalingen
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
14.2 In eerste instantie zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
14.3 De fotograaf heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 1 maand bekendmaking ervan aan de wederpartij. Indien de wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardt, heeft deze het recht de opdrachtovereenkomst met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen. 

Miranda van Kastel | © Studio Kijk | Maart 2024